top of page

                                                       คณะผู้จัดทำ

                 

                         1. นายณัฐวุฒิ   โยริพันธ์            เลขที่ 52   หัวหน้ากลุ่ม

                         2. นายจิรศักดิ์    ศรีอุดม             เลขที่ 51   รองหัวหน้ากลุ่ม

                         3. นายฐากูร      สามัคคี              เลขที่ 47   เลขานุการ

                         4. นายทินกร      รุจิตร                เลขที่ 2      กรรมการ

                         5. นายประพัฒน์พงษ์  สุมานัด   เลขที่ 53    กรรมการ

                         6. นายภัควัต      คุณวุฒิ             เลขที่ 46    กรรมการ                          

                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

                                            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษษ 2557

                                                   โรงเรียนอำนาจเจริญ

     

 

 

bottom of page